Skrotbil vad gäller ?

Skrota bilen Kungälv

Se oss på facebook där har vi många bilder av skrotning bil Kungälv

 

Kolla in oss på Facebook

 

där har vi del utlottningar!

 

 

 

När du skall skrota bilen Kungälv är det viktigt att du har med dig registreringsbevis del 2

 

 

Beställ registreringsbevis kostnadsfritt med e-legitimation.

 

OBS!

 

Saknar du registreringsbevis

 

(DEL2) KLICKA HÄR

 

 

Skrotning av bilskrot i Kungälv

 

Vi samarbetar med Uffes Bilskrot som är auktoriserad.

Uffesbilskrot i Varekil.

Vi hämtar bilskrot Kungälv för skrotning. Skrota bilen i Kungälv

 

Hämtning av skrotbilar - vad gäller?

 

 

 

När vi hämtar din bil så får du dels kontant betalning och dels ett mottagnings- bevis. Vi hämtar din bil i en radie av 5 mil från Göteborg men betalning sker enbart i Göteborg med kranskommuner (dock ej på öarna i skärgården). Kontakta oss för mer information.

 

Det är naturligtvis inte tillåtet att överge uttjäna skrotbilar eller att förvara dem på ett sätt som utgör en risk för människors hälsa eller för miljön. Ändå överges tusentals bilar varje år. Förutom att skrotbilar är nedskräpning betraktas den också som farligt avfall, så länge den innehåller de vätskor och komponenter som är skadliga för miljön.

 

Det är den som äger den övergivna bilen som är straffrättsligt ansvarig för bilen. Att ställa en skrotbil som läcker farliga vätskor och ämnen är ett miljöbrott och ett brott mot miljöbalkens regler om nedskräpning. Skrotbilar innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som exempelvis bly, kvicksilver, oljor och andra vätskor som kan spridas i naturen om de inte tas om hand. Vissa ämnen är långlivade och anrikas i djur- och växtliv.

 

 

Det finns särskilda regler för när en kommun eller en statlig myndighet kan flytta en skrotbil av naturvårdsskäl, se lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Ägaren till skrotbilen blir då ersättningsskyldig. Enligt lagen om flyttning är ett fordonsvrak ”ett fordon som med hänsyn till skick, den tid vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses som övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde”.

 

Om bilen är övergiven kan du anmäla den till kommunen utan att risk för att behöva betala, och det är även till kommunen du vänder dig om du vill ha en skrotbil bortforslad.

 

Det finns ett producentansvar för uttjänta bilar, som innebär att det är tillverkaren eller den som fört in en bil i Sverige är skyldig att ta emot den gratis, och att se till att material och komponenter från bilen återanvänds, återvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt. Om bilen saknar väsentliga delar, som växellåda eller motor får producenten dock begära skälig ersättning för skrotningen. Reglerna kring producentansvaret finns i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar. Själva transporten av skrotbilen till bilskroten bekostas av bilägaren.

 

Själva skrotningen av bilen är också väl reglerad, se bilskrotningsförordningen (2007:186).

 

 

 

ÖPPETTIDER

ALLA DAGAR 08:00 - 18:00

 

Tel 031-94 37 60

 

Epost: kontakt@skrotbilen.com

Bilbärgning Gbg AB Org.Nr. 559014-4449

Copyright (c) 2013 skrotbilen.com. All rights reserved